Retningslinjer for forfattere

Forfatterveiledning for «vanlige» Tangenten-tekster

Artiklenes lengde varierer, men øvre grense er seks sider. Vi tar imot flere typer tekster. Noen er formet som leserinnlegg/debattinnlegg eller som glimt fra praksis i skole og barnehage, og kan sees som populærvitenskapelig. Det innebærer at innholdet beskrives i en sjanger som er lett å lese og som kommuniserer godt med praksis-språket. Dersom det vises til forskning, gjøres det rede for hva forskningen handler om og det brukes referanser. Vi ønsker ikke for mange referanser i de populærvitenskapelige tekstene. Andre tekster er noe mer akademiske, mer basert på forskning og relaterer seg i større grad til tidligere forskning. Det matematiske innholdet varierer også, der tekster kan handle om matematikk i barnehagen, grunnskole og videregående.

Tangenten skal fremme norsk fagspråk. Derfor oppfordrer vi til at det utvikles og brukes norske ord for internasjonale fagbegrep. Vi ønsker også flere tekster på nynorsk!

Med fokus på matematikkundervisning, er lærere vår viktigste målgruppe. Tekstene kan for eksempel handle om:

  • utprøving av undervisningsopplegg
  • praksisfortellinger som forfattere beskriver og reflekterer over
  • matematikkoppgave(r) som forfattere diskuterer
  • diskusjon knyttet til rammer for praksis, læreplan og lokale muligheter
  • hvordan læremidler, analoge eller digitale kan brukes og ha betydning i undervisning
  • samarbeid mellom lærere, mellom elever og mellom elever og lærere
  • fagdidaktisk debatt i barnehage-/skole- og samfunnsperspektiv
  • å beskrive/vurdere opplegg knyttet til ett eller flere matematiske emner

Formattering

Tekster skal sendes i Word-format. Det brukes korte overskrifter. Ønsket plassering av figurer og tabeller beskrives. Ønskene følges når det er praktisk mulig, men kan fravikes av hensyn til layout. Bilder og figurer må sendes som separate filer, men legges inn i manus for å angi ønsket plassering. Tangenten bruker ikke fotnoter, og sluttnoter bør begrenses. Siden bladet primært leses på papir, er det ugunstig med lange internettlenker.

Tekstens lengde

En tekst på seks sider tilsvarer omtrent 3300 ord (20 000 tegn). Bilder og illustrasjoner inngår i artikkelens sider. Leserbrev og debattinnlegg er avgrenset til 900 ord (5000 tegn).

Figurer

Figurer angis ved nummer og med kort figurtekst.

I teksten refereres figuren til slik: «… som vist i Figur 1».

Ikke slik: «… som vi ser her …» eller «Bildet over viser …».

Fotografi

Dersom forfatteren selv tar bilder, sendes originalfiler fra telefon/kamera. Illustrasjoner (fra bøker/tidsskrift eller tegninger) kan skannes i oppløsning minimum 300 dpi RGB. Alternativt kan originalen sendes som post.

Rettigheter til bilder

Angi i størst mulig grad hvem som har tatt bildene. Dersom personer er identifiserbare, skal det være avklart med personene, eventuelt foresatte, om at bildet kan brukes, og om navn oppgis. Bruk av materiale som er beskyttet av kopirett må avklares med rettighetshaver. Bilder fra nettet kan som hovedregel ikke brukes. Er du i tvil? Ta kontakt med redaksjonen ved aasmund.kvamme@caspar.no.

Referanser

Referanser skal følge APA 7-standarden. Bruk gjerne “Søk & Skriv” eller “Kildekompasset“.

Innsending

Manus sendes på e-post til redaksjonen (tangenten@caspar.no) eller til redaktøren bjorn.smestad@caspar.no. Bekreftelse på mottatt tekst får forfattere vanligvis innen få dager, ta gjerne kontakt dersom det ikke skjer (e-postproblemer kan forekomme).

Forfatteropplysninger

Legg inn fullt navn, arbeidssted, e-postadresse og postadresse på samtlige forfattere på slutten av manuskriptet.

Parallell-publisering

Tangenten frigir tekster etter to år, de blir da tilgjengelige på Tangentens nettside. Før to år tillates normalt ikke parallellpublisering eller bruk av tekster i private eller institusjonelle arkiv. Tangenten publiserer vanligvis en til tre artikler fra hvert nummer på nett umiddelbart.