Retningslinjer for nivå 1-artikler

Om nivå 1-artikler

Tangenten er registrert som et nivå 1-tidsskrift. Det betyr at visse artikler er underlagt fagfellevurdering og gir publikasjonspoeng. Publikasjonspoeng og nivåfastsettelse er knyttet til høgskole og universitet og har økonomisk betydning innenfor disse institusjonene. For forfattere betyr det at artikkelen som blir akseptert, anses for å ha forskningsmessige kvaliteter. Nivå 1-artikler i Tangenten regnes også som open access-artikler, siden vi alltid publiserer Nivå 1-artikler på nett.

Vi inviterer forfattere til å sende inn praksisrelaterte forskningsartikler som er rettet mot lærere og studenter i barnehage og skole som lesergruppe. Artiklenes aktualitet vil først bli vurdert i redaksjonen før de anonymt blir vurdert av to eksterne granskere (double-blind review). Forfatterne får tilbakemeldinger fra redaksjonen basert på granskernes kommentarer og råd med sikte på eventuell ny bearbeidelse.

Artikler som ikke blir godkjent på nivå 1, kan likevel bli publisert i Tangenten, men da uten å være poenggivende. Artikler som kvalifiserer for publisering på nivå 1, skal ha en vitenskapelig innretning som inneholder problemstilling, metode, resultat og drøftinger. Vi tilstreber også at artiklene er av en mer «allmenn karakter», de skal i sterkere grad rette seg inn mot Tangentens lesere som praktiserende matematikkpedagoger enn mot forskermiljøene. Samtidig som vi oppfordrer etablerte forskere til å sende inn slike artikler, ser vi et potensial i at mange lærere er engasjert i utviklingsprosjekter i barnehage, skole og lærerutdanning. Matematikkfaglige barnehage- og skoleutviklingsprosjekt kan gi grunnlag for artikler, også på nivå 1. Vi oppfordrer også ansatte i skole og barnehage i samarbeid med forskere til å skrive artikler knyttet til samarbeidsprosjekter. Gjennom granskingsprosessen ønsker vi å gi forfattere støtte til å utvikle artikler.

Når Tangenten inviterer til artikler på nivå 1, er det et ut fra et ønske om å støtte en teksttradisjon som plasserer seg mellom forskning og profesjonsutøvelse, der forskere får mulighet til å skrive sine perspektiver og resultater inn mot en praksisnær sjanger, og der lærere i barnehage og skole skriver fram sine (små og store) utviklingsprosjekter på analytiske måter. Denne nye ordningen er ikke en omlegging av Tangentens profil. Det er heller en styrking av profilen som har vært og er under utvikling. Vi ser for oss at det kun vil kunne publiseres én artikkel på nivå 1 per hefte.

Retningslinjer for manus

Artikkelen sendes til tangenten@caspar.no

 1. Artikkelen skal være egnet for Tangentens målgruppe, for lærere og forskere som lesere. Redaksjonen ønsker at artiklene på nivå 1 skal være inspirerende for å utvikle praksis i skole og barnehage, at de gjerne er utviklet i samspill med praksisfeltet, og at de utgår fra forskning i eller om undervisningspraksis.
 2. Artikkelen vurderes på nivå 1, etter vanlig aksepterte vitenskapelige krav.
 3. Tekniske krav:
  1. Lengde: maks 36 000 tegn inkludert mellomrom. Dette inkluderer referanser.
  2. Referansestil: APA 7
  3. Bilder sendes separat i høy oppløsning. Husk tillatelse fra foreldre/barn om barn er på bildet. Detaljer: Se retningslinjer for forfattere.
  4. Formatering, figurer og tabeller: Se retningslinjer for forfattere.

Samtidig som det stilles krav til vitenskapelig sjanger, kan metode og teori være integrert i teksten.

Tangenten ønsker å fremme norsk fagspråk, blant annet ved å utvikle og bruke norske ord for internasjonale fagbegreper.

Artikler til nivå 1 trenger lang behandlingstid. Det gjøres først redaksjonell behandling der det avgjøres om den sendes til fagfellevurdering. Artiklene blir vurdert av to fagfeller. Sluttbehandlingen foretas av redaktør. Se gjerne på instruksen til fagfellene. Ved å sende inn teksten bekrefter du at den ikke også er sendt til andre publikasjoner for vurdering.

Lykke til med skrivingen!