Terms & conditions

Vilkårene ble sist oppdatert 7. desember 2021

1. Introduksjon

Disse vilkårene og betingelsene gjelder for denne nettsiden og for transaksjoner knyttet til våre produkter og tjenester. Du kan være bundet av tilleggskontrakter knyttet til forholdet ditt til oss eller produkter eller tjenester du mottar fra oss. Hvis noen bestemmelser i tilleggskontraktene er i konflikt med noen av bestemmelsene i disse vilkårene, vil bestemmelsene i disse tilleggskontraktene kontrollere og ha forrang.

2. Binding

Ved å registrere deg på, få tilgang til eller på annen måte bruke denne nettsiden, godtar du herved å være bundet av disse vilkårene og betingelsene som er angitt nedenfor. Bare bruken av denne nettsiden innebærer kunnskap om og aksept av disse vilkårene og betingelsene. I noen spesielle tilfeller kan vi også be deg om å uttrykkelig samtykke.

3. Elektronisk kommunikasjon

Ved å bruke denne nettsiden eller kommunisere med oss på elektronisk måte, godtar og erkjenner du at vi kan kommunisere med deg elektronisk på nettstedet vårt eller ved å sende en e-post til deg, og du godtar at alle avtaler, merknader, avsløringer og annen kommunikasjon som vi gi deg elektronisk tilfredsstille ethvert juridisk krav, inkludert, men ikke begrenset til, kravet om at slik kommunikasjon skal være skriftlig.

4. Åndsverk

Vi eller våre lisensgivere eier og kontrollerer all opphavsrett og andre immaterielle rettigheter på nettstedet og dataene, informasjonen og andre ressurser som vises av eller er tilgjengelige på nettstedet.

4.1 Alle rettigheter er forbeholdt

Med mindre spesifikt innhold tilsier noe annet, gis du ikke en lisens eller noen annen rettighet under opphavsrett, varemerke, patent eller andre immaterielle rettigheter. Dette betyr at du ikke vil bruke, kopiere, reprodusere, fremføre, vise, distribuere, legge inn i noe elektronisk medium, endre, reversere, dekompilere, overføre, laste ned, overføre, tjene penger på, selge, markedsføre eller kommersialisere noen ressurser på denne nettsiden i hvilken som helst form, uten vår skriftlige tillatelse på forhånd, unntatt og bare i den grad annet er fastsatt i forskrifter i ufravikelig lov (for eksempel retten til å sitere).

5. Tredjeparts eiendom

Vår nettside kan inneholde hyperkoblinger eller andre referanser til andre parters nettsteder. Vi overvåker eller vurderer ikke innholdet på andre parters nettsteder som er lenket til fra denne nettsiden. Produkter eller tjenester som tilbys av andre nettsteder skal være underlagt gjeldende vilkår og betingelser for disse tredjepartene. Uttrykte meninger eller materiale som vises på disse nettstedene er ikke nødvendigvis delt eller godkjent av oss.

Vi vil ikke være ansvarlige for personvernpraksis eller innhold på disse sidene. Du bærer alle risikoer forbundet med bruken av disse nettsidene og eventuelle relaterte tredjepartstjenester. Vi vil ikke påta oss noe ansvar for tap eller skade på hvilken som helst måte, uansett hvordan det er forårsaket, som følge av din utlevering til tredjeparter av personlig informasjon.

6. Ansvarlig bruk

Ved å besøke nettstedet vårt godtar du å bruke det kun til de formålene som er tiltenkt og som er tillatt i disse vilkårene, eventuelle tilleggskontrakter med oss og gjeldende lover, forskrifter og generelt akseptert nettpraksis og bransjeretningslinjer. Du må ikke bruke nettstedet eller tjenestene våre til å bruke, publisere eller distribuere noe materiale som består av (eller er knyttet til) skadelig dataprogramvare; bruke data samlet inn fra nettstedet vårt for enhver direkte markedsføringsaktivitet, eller utføre systematiske eller automatiserte datainnsamlingsaktiviteter på eller i forhold til nettstedet vårt.

Å delta i enhver aktivitet som forårsaker, eller kan forårsake, skade på nettstedet eller som forstyrrer ytelsen, tilgjengeligheten eller tilgjengeligheten til nettstedet er strengt forbudt.

7. Registrering

Du kan registrere deg for en konto på nettstedet vårt. Under denne prosessen kan du bli bedt om å velge et passord. Du er ansvarlig for å opprettholde konfidensialiteten til passord og kontoinformasjon og samtykker i å ikke dele passordene dine, kontoinformasjonen eller sikret tilgang til nettsiden eller tjenestene våre med andre personer. Du må ikke tillate andre personer å bruke kontoen din for å få tilgang til nettstedet fordi du er ansvarlig for alle aktiviteter som skjer ved bruk av passord eller kontoer. Du må varsle oss umiddelbart hvis du blir oppmerksom på noen avsløring av passordet ditt.

Etter kontooppsigelse vil du ikke forsøke å registrere en ny konto uten vår tillatelse.

8. Retningslinjer for refusjon og retur

8.1 Angrerett

Du har rett til å trekke deg fra denne kontrakten innen 14 dager uten å oppgi noen grunn.

Angrefristen vil utløpe etter 14 dager fra den dagen du anskaffer varene, eller en annen tredjepart enn transportøren og angitt av deg erverver varene.

For å utøve angreretten må du informere oss om din beslutning om å trekke deg fra denne kontrakten med en utvetydig erklæring (for eksempel et brev sendt per post, faks eller e-post). Våre kontaktdetaljer finner du nedenfor. Du kan bruke den vedlagte modellen uttaksskjema, men det er ikke obligatorisk.

Hvis du bruker dette alternativet, vil vi sende deg en bekreftelse på mottak av et slikt uttak på et varig medium (for eksempel via e-post) uten forsinkelse.

For å overholde angrefristen er det tilstrekkelig at du sender din melding om din utøvelse av angreretten før angrefristen er utløpt.

8.2 Effekter av tilbaketrekning

Hvis du trekker deg fra denne kontrakten, skal vi refundere deg alle betalinger mottatt fra deg, inkludert leveringskostnadene (med unntak av tilleggskostnadene som følger av ditt valg av en annen type levering enn den billigste typen standardlevering som tilbys av oss), uten unødig forsinkelse og i alle fall ikke senere enn 14 dager fra den dagen vi ble informert om din beslutning om å trekke deg fra denne kontrakten. Vi vil utføre slik refusjon ved å bruke samme betalingsmiddel som du brukte for den første transaksjonen med mindre du uttrykkelig har avtalt noe annet; i alle tilfeller vil du ikke pådra deg noen gebyrer som følge av slik refusjon.

Du skal sende tilbake varene eller overlevere dem til oss eller en person som er autorisert av oss til å motta varene, uten unødig forsinkelse og i alle fall ikke senere enn 14 dager fra den dagen du kommuniserer at du trekker deg fra denne kontrakten til oss. Fristen er overholdt dersom du sender tilbake varene før fristen på 14 dager er utløpt.

Vi kan holde tilbake refusjon til vi har mottatt varene tilbake eller du har levert bevis for å ha sendt tilbake varene, avhengig av hva som er tidligst.

Du må bære de direkte kostnadene ved å returnere varene.

Du er kun ansvarlig for eventuell redusert verdi av varene som følge av annen håndtering enn det som er nødvendig for å fastslå varens art, egenskaper og funksjon.

Vær oppmerksom på at det er noen juridiske unntak fra angreretten, og enkelte varer kan derfor ikke returneres eller byttes. Vi gir deg beskjed om dette gjelder i ditt spesielle tilfelle.

9. Innlevering av ideer

Ikke send inn noen ideer, oppfinnelser, forfatterskap eller annen informasjon som kan betraktes som din egen immaterielle eiendom som du ønsker å presentere for oss med mindre vi først har signert en avtale angående den immaterielle eiendommen eller en taushetserklæring. Hvis du avslører det til oss uten en slik skriftlig avtale, gir du oss en verdensomspennende, ugjenkallelig, ikke-eksklusiv, royaltyfri lisens til å bruke, reprodusere, lagre, tilpasse, publisere, oversette og distribuere innholdet ditt i eksisterende eller fremtidige medier .

10. Oppsigelse av bruk

Vi kan, etter eget skjønn, når som helst endre eller avbryte tilgangen til, midlertidig eller permanent, nettstedet eller en hvilken som helst tjeneste på den. Du samtykker i at vi ikke vil være ansvarlige overfor deg eller noen tredjepart for slike endringer, suspensjoner eller avbrytelser av din tilgang til eller bruk av nettstedet eller innhold som du måtte ha delt på nettstedet. Du vil ikke ha rett til noen kompensasjon eller annen betaling, selv om visse funksjoner, innstillinger og/eller innhold du har bidratt med eller har kommet til å stole på, er permanent tapt. Du må ikke omgå eller omgå, eller forsøke å omgå eller omgå, noen tilgangsbegrensningstiltak på nettstedet vårt.

11. Garantier og ansvar

Ingenting i denne delen vil begrense eller ekskludere garantier som er underforstått ved lov som det ville være ulovlig å begrense eller ekskludere. Denne nettsiden og alt innhold på nettstedet er gitt på en “som den er” og “som tilgjengelig”-basis og kan inneholde unøyaktigheter eller typografiske feil. Vi fraskriver oss uttrykkelig alle garantier av noe slag, enten det er uttrykkelig eller underforstått, med hensyn til tilgjengelighet, nøyaktighet eller fullstendighet av innholdet. Vi gir ingen garanti for at:

  • dette nettstedet eller innholdet vårt vil oppfylle dine krav;
  • denne nettsiden vil være tilgjengelig på en uavbrutt, rettidig, sikker eller feilfri basis.

Ingenting på denne nettsiden utgjør eller er ment å utgjøre juridisk, økonomisk eller medisinsk rådgivning av noe slag. Hvis du trenger råd bør du konsultere en passende fagperson.

Følgende bestemmelser i denne delen vil gjelde så langt det er tillatt av gjeldende lov, og vil ikke begrense eller utelukke vårt ansvar i forhold til noe som det ville være ulovlig eller ulovlig for oss å begrense eller utelukke vårt ansvar. Vi vil ikke under noen omstendigheter være ansvarlige for noen direkte eller indirekte skader (inkludert eventuelle skader for tap av fortjeneste eller inntekt, tap eller korrupsjon av data, programvare eller database, eller tap av eller skade på eiendom eller data) påført av deg eller en tredjepart part, som oppstår fra din tilgang til eller bruk av nettstedet vårt.

Bortsett fra i den grad en tilleggskontrakt uttrykkelig sier noe annet, er vårt maksimale ansvar overfor deg for alle skader som oppstår fra eller relatert til nettstedet eller produkter og tjenester som markedsføres eller selges gjennom nettstedet, uavhengig av formen for rettslige skritt som pålegger ansvar ( enten i kontrakt, rettferdighet, uaktsomhet, tiltenkt oppførsel, skadevoldende handling eller annet) vil være begrenset til den totale prisen du betalte til oss for å kjøpe slike produkter eller tjenester eller bruke nettstedet. En slik grense vil gjelde til sammen for alle dine krav, handlinger og saksårsaker av enhver art og natur.

12. Personvern

For å få tilgang til nettsiden og/eller tjenestene våre, kan du bli bedt om å oppgi visse opplysninger om deg selv som en del av registreringsprosessen. Du godtar at all informasjon du oppgir alltid vil være nøyaktig, korrekt og oppdatert.

13. Eksportrestriksjoner / Lovoverholdelse

Tilgang til nettstedet fra territorier eller land der innholdet eller kjøp av produktene eller tjenestene som selges på nettstedet er ulovlig, er forbudt. Du kan ikke bruke denne nettsiden i strid med eksportlover og -forskrifter til Norge.

14. Oppdrag

Du kan ikke tildele, overføre eller underkontraktere noen av dine rettigheter og/eller forpliktelser under disse vilkårene og betingelsene, helt eller delvis, til noen tredjepart uten vårt skriftlige samtykke. Enhver påstått oppdrag i strid med denne delen vil være ugyldig.

15. Brudd på disse vilkårene

Uten at det berører våre andre rettigheter under disse vilkårene og betingelsene, hvis du bryter disse vilkårene og betingelsene på noen måte, kan vi iverksette tiltak som vi finner hensiktsmessige for å håndtere bruddet, inkludert midlertidig eller permanent suspendering av tilgangen din til nettstedet, kontakte din internettleverandør for å be om at de blokkerer tilgangen din til nettstedet, og/eller starter rettslige skritt mot deg.

16. Skadeserstatning

Du godtar å holde oss skadesløs, forsvare og holde oss skadesløse, fra og mot alle krav, ansvar, skader, tap og utgifter, relatert til ditt brudd på disse vilkårene og betingelsene, og gjeldende lover, inkludert immaterielle rettigheter og personvernrettigheter. Du vil umiddelbart refundere oss for våre skader, tap, kostnader og utgifter knyttet til eller som oppstår som følge av slike krav.

17. Fraskrivelse

Unnlatelse av å håndheve noen av bestemmelsene i disse vilkårene og betingelsene og enhver avtale, eller unnlatelse av å utøve en mulighet til å avslutte, skal ikke tolkes som fraskrivelse av slike bestemmelser og skal ikke påvirke gyldigheten av disse vilkårene og betingelsene eller av noen Avtalen eller deler av den, eller retten til deretter å håndheve hver eneste bestemmelse.

18. Språk

Disse vilkårene og betingelsene vil bli tolket og tolket utelukkende i bokmål, norsk, norsk bokmål. Alle meldinger og korrespondanse vil bli skrevet utelukkende på det språket.

19. Hele avtalen

Disse vilkårene og betingelsene skal utgjøre hele avtalen mellom deg og Caspar forlag i forhold til din bruk av denne nettsiden.

20. Oppdatering av disse vilkårene

Vi kan oppdatere disse vilkårene og betingelsene fra tid til annen. Det er din plikt å med jevne mellomrom sjekke disse vilkårene og betingelsene for endringer eller oppdateringer. Datoen som er oppgitt i begynnelsen av disse vilkårene og betingelsene er den siste revisjonsdatoen. Endringer i disse vilkårene og betingelsene trer i kraft når slike endringer blir lagt ut på denne nettsiden. Din fortsatte bruk av denne nettsiden etter publisering av endringer eller oppdateringer vil bli ansett som varsel om at du godtar å overholde og være bundet av disse vilkårene og betingelsene.

21. Valg av lov og jurisdiksjon

Disse vilkårene og betingelsene skal styres av lovene til Norge. Eventuelle tvister knyttet til disse vilkårene og betingelsene skal være underlagt jurisdiksjonen til domstolene til Norge. Hvis noen del eller bestemmelse av disse vilkårene og betingelsene av en domstol eller annen myndighet blir funnet å være ugyldige og/eller ikke håndhevbare i henhold til gjeldende lov, vil en slik del eller bestemmelse bli endret, slettet og/eller håndhevet i størst mulig grad for å gi effekt til hensikten med disse vilkårene og betingelsene. De øvrige bestemmelsene vil ikke bli berørt.

22. Kontaktinformasjon

Denne nettsiden eies og drives av Caspar forlag.

Du kan kontakte oss angående disse vilkårene og betingelsene ved å skrive eller sende oss en e-post på følgende adresse: on.rapsac@netnegnat
Kanalveien 51
5068 Bergen

23. nedlasting

Du kan også laste ned våre vilkår og betingelser som PDF.