Kategorier
Ukategorisert

Temanummer Tangenten 2/2023: Rettferdighet og matematikk

Tangenten nr. 2/2023 blir et temanummer om Rettferdighet og matematikk. Vi inviterer lærere og andre med greie på skole om å sende inn artikler. Vi vil gjerne ha mange artikler som er basert på konkrete erfaringer fra skole og undervisning, men alle trenger ikke være det.

Med «matematikk» mener vi både skolefaget matematikk, som kan være mer eller mindre inkluderende og rettferdig, og matematikken som verktøy, som kan brukes både som et maktspråk og til å utfordre makten. Det finnes mange koblinger mellom rettferdighet og matematikk – noen er inkludert i ordskya over, men vi regner med at det finnes mange flere som vi ikke engang har tenkt på. For ordens skyld: Ordenes størrelse i ordskya er ikke ment å signalisere hvor viktige vi mener ordene er.

Manuskript leveres helst inn elektronisk. Maksimal lengde er seks sider. Det tilsvarer omtrent 3300 ord med bare tekst. Vanlig levering er via e-post til redaksjonen (tangenten@caspar.no). Vi vil gjerne ha artiklene innen 15. januar 2023. Les mer om retningslinjer for forfattere her: http://tangenten.no/for-bidragsytere/retningslinjer-for-forfattere/

Vi er også interesserte i vitenskapelige artikler om temaet (altså artikler som skal fagfellevurderes), men siden dette er en lengre prosess, vil slike artikler neppe være klare til nr. 2/2023.

Kategorier
Ukategorisert

Eksamen på like vilkår?

Fossum, Rogstad, Smestad

Fram til koronapandemien var eksamen en fast del av elevenes sluttvurdering både i ungdomsskolen og i videregående skole. De siste tre årene har imidlertid både muntlig og skriftlig eksamen vært avlyst. Neste skoleår kommer eksamen tilbake. Pausen, sammen med ny læreplan, ny vurderingsforskrift og allerede planlagte endringer i eksamen, gir både grunn til og rom for å tenke igjennom hva eksamen bør være framover. Et forskningsprosjekt som har evaluert matematikkeksamen på 10. trinn i perioden 2017–2019 (Andresen et al., 2017), kan bidra med noen svar.

Kategorier
Ukategorisert

Matematikk i krigstid?

Krigen har rammet Europa. Vi er alle preget av hvordan Russlands angrep på Ukraina fører til menneskelige lidelser og død. Vonde bilder fyller tv-sendingene og avisspaltene. I skolehverdagen snakker vi med elevene om dette, vi prøver å trøste og oppklare. Hva skal vi med matematikk i slike tider?
Matematikk er der uansett – matematikk er nødvendig når bombefly skal angripe mål, men også når hjelpesendinger skal nå fram til de som trenger det. Matematikk er viktig for teknologisk utvikling slik at propaganda spres, men gir også journalister verktøy til å grave etter hva som er sant og usant. Artikkelen til Hiis Hauge og Lilland belyser hvordan matematikk er nødvendig når ofre for krig og konflikter skal telles. Sannheten er ofte det første offeret i krig, og vi trenger gode metoder for å finne de mest mulig sannferdige tallene. Å telle ofre er et viktig steg i å få satt søkelys på et problem og nærme seg en løsning.
Til tross for store, tunge hendelser ute i verden, skal vi ikke undervurdere viktigheten av den solide, gode matematikkundervisningen vi holder på med i det daglige. Vi vet at matematikk er viktig for å forstå samfunnet rundt oss, for å delta i demokratiet og for å være kritiske til skjevheter i samfunnet. Både elevene vi har fra før og flyktningbarn som kommer fra krig, fortjener gode opplevelser med skolen og matematikken. Å trives i faget kan gi glede i hverdagen og tro på framtida. I dette nummeret av Tangenten beskrives aha-opplevelser om hva ordet «to» egentlig betyr og hvordan rykter sprer seg i skolegården. Tilsynelatende enkle myntoppgaver
viser seg å kunne utforskes og videreutvikles til stadig nye utfordringer. Lærere intervjues om et prosjekt om å bruke «ekte og nære tall» i utforsking og i en annen artikkel framgår det hvordan en GPS-basert app kan gi oss mulighet for å lage utendørs læringsløyper. Dessuten fortsetter diskusjonen om hvordan en framtidig matematikkeksamen bør utformes.
Når sommeren nærmer seg slutten, skal det bli deilig å møte engasjerte matematikklærere og andre som heier på god matematikkundervisning
til tre dagers sommerkonferanse i Sandefjord. På LAMIS-sidene er det mye
informasjon om årets konferanse – legg merke til påmeldingsfristen! Etter to år med korona og en vår med krig, trenger vi tre dager tettpakket med inspirasjon, sol og hyggelige kolleger. La oss håpe at freden har senket seg innen den tid.